Contacts

Production Address:

LLC «Vohni Hestii», Ukraine, 10031, Zhytomyr city, str. Pokrovskaya, 169

E-mail: info@vh-fish.com.ua

Tel.: +380 (44) 496-32-00

Comments on the quality are accepted by phone:

Tel.: +380 (99) 906-78-60

E-mail: info@vh-fish.com.ua

Commercial Department:

Kostiuchenko Yaroslav Yurievich

Tel.: +380 (99) 905-41-73

E-mail: y.kostiuchenko@vh-fish.com.ua

Sales Department:

Tel.: +380 (44) 220-16-49

E-mail: sales@vh-fish.com.ua